Türk Hukuk Enstitüsü

TÜZÜK

TÜRK HUKUK ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

​DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

Madde 1: 

Derneğin adı “Türk Hukuk Enstitüsü Derneği” dir.

​Derneğin merkezi Ankara’dadır. Derneğin şubesi açılmayacak olup temsilcilikler ile temsil edilecektir.

Derneğin Genel Kurul tarafından kabul edilen bir amblemi ve rozeti vardır.

Enstitü ifadesi bu maddede zikredilen derneği ifade eder.

DERNEĞİN AMACI VE FAALİYETLERİ

Madde 2:

Türk hukukunun gelişmesine, Türkiye’de hukuk devleti ilkesinin kurum ve kurallarıyla yerleşmesine, hukukçular arasında birlik ve mesleki dayanışmanın sağlanmasına katkıda bulunmak amacıyla;

 1. a) Türk hukuku mevzuatının milli ve demokratik hukuk devleti ruhuna uygun bir bütünlükle geliştirilmesine, yorumuna ve uygulanmasının teminine çalışır. Türk hukukunu tarihi ve sosyal kaynaklarıyla araştırır.
 2. b) Memleket ve kamuoyunu ilgilendiren güncel hukuk meseleleri üzerinde öğretici niteliklerde açıklamalarda bulunur.
 3. c) Tüm olarak hukuk biliminde, Türk hukukunda, bu hukukun türlü konularında ve öteki bilim konuları ile olan ilişkileri üzerinde kıyaslamalar ve monografik araştırma ve incelemeler yapar. Uluslararası hukuk kurallarının evrensel ilkelerinin mevzuatımıza uyarlanması hususunda çalışmalar yapar.
 4. d) Türkiye Cumhuriyeti’nin türlü organlarının, idare teşkilatı birimlerinin, kamuya hizmet sunan kuruluşlarının gerek milli gerek milletlerarası alanlarda karşılaşacağı hukuk meselelerini inceler ya da incelettirir.
 5. e) Yasama ve idari alanlardaki düzenleme ve gelişmeler için çalışmalar yapar. Hukuki referans ve araştırma servisleri ile merkezleri kurar ve yönetir.
 6. f) Amacına ulaşmak için resmi ve özel kuruluşlarla iş birliği yapar. Konferanslar ve toplantılar tertipler.
 7. g) Türk hukukunun temel ilkelerini, meselelerini ve bunların çözümlerini araştırmak, açıklamak, öğretmek ve bu alandaki resmi ve özel faaliyetlere yardımcı olmak için seminer, konferans, serbest ders, kurs ve benzeri programlı faaliyetler düzenler.
 8. h) Araştırma inceleme ve her türlü çalışma sonuçlarını gerekirse Türkçe veyabancı dillerde basılacak veya başka türlü çoğaltılacak kitap, dergi ve benzeri yayınlarla açıklar, süreli vesüresiz yayınlarda bulunur.
 9. i) Türk hukukuna hizmet eden hukukçular, ilim adamları vs. arasındanuygun göreceği kimse ve kurumları ödüllendirir.
  j) Genç hukukçuların iyi yetişmesini temin için öğrenci veyastajyerlere karşılıklı veya karşılıksız burs verir, misafirhaneler ve lokaller kurar.
 10. k) Amacına ulaşmak için dernek genel kurulunun veya yönetim kurulunun uygun göreceği ve mevzuatın yasaklamadığı başka yöntemlerle benzer faaliyetlerde bulunur.
 11. l) Türk devletleri ve Türk toplumlarıyla Türk hukuk birliğinin sağlanması hususunda gerekli çalışmaları yapar.

 KURUCULAR

MADDE 3:

Enstitü kurucularının adları, soyadları, meslek ve sanatlarıyla ikametgâhları ve uyrukları aşağıdadır.

Adı Soyadı Uyruğu  Mesleği  İkametgâhı
 1.M.Reşat Aktan TC  Prof. Dr. Ankara
 2.Sabahattin Ardıçoğlu TC  Avukat Ankara
 3.Metin Akın TC  Avukat Ankara
 4.İrfan Bahar TC  Avukat Ankara
 5.Sebahattin Bilge TC  Avukat Ankara
 6. Erol Cansel TC  Prof. Dr Ankara
 7.Halil Cin TC  Doç. Dr Ankara
 8.Kamil Cörtoğlu TC  Avukat Ankara
 9.Selim Debre TC  Avukat Ankara
 10.Fikret Eren TC  Prof. Dr Ankara
 11.Adil Gündüz TC  Avukat Ankara
 12.İbrahim Gülanay TC  Avukat Ankara
 13.Burhan Gündoğan TC  Doç. Dr. Ankara
 14.Aydemir Karabatak TC  Avukat Ankara
 15.Süleyman Kaymaz TC  Avukat Ankara
 16.Kamil Kutluay TC  Avukat Ankara
 17.Tevfik Manavgat TC  Avukat Ankara
 18.Acar Okan TC  Avukat Ankara
 19.Turhan Özel TC  Avukat Ankara
 20. Mukbil Özyörük TC  Doç. Dr. Ankara
 21.Abdülsetar Türkyılmaz TC  Avukat Ankara
 22.Tuğrul Toklucu TC  Avukat Ankara
 23.Şerafettin Yılmaz TC  Avukat Ankara
 24.Naci Kınacıoğlu TC  Prof. Dr. Ankara
 25.Kamil Turan TC  Prof. Dr. Ankara

 

ÜYELİK 

Madde 4:

Fiil ehliyetine sahip olan ve dernek üyesi olmasında yasal engel bulunmayan her gerçek kişi derneğe üye olmak için başvuru yapabilir. Üyelik, asil üyelik ve fahri üyelik olmak üzere iki türlüdür.

 1. a) Asil Üyelik ve Şartları:

Enstitüye asil üye olabilmek için mevzuatın aradığı şartlardan başka bir Türk veya yabancı hukuk, iktisadi ve idari bilimler, siyasal bilimler veya bunların dengi olup okul, yüksek okul, Enstitü gibi isimler taşıyan yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Yabancı uyrukta ise Türkiye’de ikamet etmek, Türk Hukuku ile ilgilenmiş olmak ve Türkçe bilmek şarttır.

 1. b) Fahri üyelik ve Şartları:

a bendinde yazılı şartları haiz olmamakla birlikte Enstitünün amacına hizmet edenler yönetim kurulunun kararı ile fahri üyeliğe alınırlar.

Bu tüzükle teşkil edilen kurullarda oy hakkı yalnız asil üyelere mahsustur.

ÜYELİĞE KABUL

Madde 5:

​Enstitü’ye yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir.

Başvurusu kabul edilen üye, Enstitü Genel Merkezi tarafından tutulan üye defterine kaydedilir.

Asil üyeliğe kabul için üye adayının doldurup imzalayacağı ve mevzuata uygun üyelik isteği bildiriminin, iki asil üye tarafından yazıyla desteklenmesi ve yönetim kurulunun olumlu kararı gerekir.

ÜYELİKTEN ÇIKMA

Madde 6:

Her üye Enstitü’den çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin, üyelikten çıkma hakkını kullanabilmesi için yazılı beyanını Enstitüye şahsen tevdii veya iadeli taahhütlü mektupla, noter aracılığıyla göndermesi yahut e-devlet sistemi üzerinden gerçekleştirmesi gerekmektedir.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Madde 7:

Enstitü’nün amacıyla bağdaşmayan davranışları görülen, bu amaca ulaşma yolundaki faaliyetlere samimi ve bilimsel olmayan, söz ve hareketleri ile karşı çıkarak tedirginlik uyandıran veya bilimsel ve samimi olsa da dernek çevresinde umumi kabul göremeyen söz ve hareketleri ile huzursuzluk yaratan yahut rastgele üçüncü şahıslara veya kamuoyuna karşı derneğin amacını veya faaliyet tarzını veya faaliyetini derneğin kurullarını, görevlilerini, yetkililerini kötüleyen türden davranışlarıyla derneğin veya onun kurullarını veya yetkilerini üzücü durumlara sokarak dernek camiasında asabiyet uyandıran, yetkili kılınmadığı halde dernek tüzel kişiliğini, kurullarını ve yetkilerini üçüncü şahıslara karşı temsile kalkışan, mazur görülemeyecek davranışlarla derneği mevzuat hükümlerine muhalefet durumuna düşüren, üyelik sıfatını haksız bir menfaat için vesile yapmakta bulunduğu anlaşılan, Dernekler Kanunu’nun yasaklarına aykırı hareket eden, dernek Genel Merkezinde, temsilciliklerinde, lokallerinde, çalışmalarında, dernek tarafından tertiplenen toplantılarda vakar ve ciddiyet dışı tatsız ve üzücü davranışları görülen, derneğin mahiyeti, amacı, itibarı ve çalışmaları bakımından üyelik sıfatını taşımakta devamı dernek için manevi bir engel teşkil eden ve dernek camiasında arzulanmaz hale geldiği anlaşılan üyeler, yönetim kurulu tarafından hareketlerini vahamet ifade etmediği hallerde uyarılır ve vahim görülen hallerde disiplin kurulu kararı üzerine yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkartılabilir.

Üyeler ilgili kanun, tüzük, yönetmelik esasları ile dernek organlarının kararlarına uymakla ve tüzük hükümleri esaslarına göre taahhütte bulundukları yıllık aidatlarını zamanında ödemekle yükümlüdürler. Yıllık üyelik aidatını ödemeyenler belirlenen zamanda ihtar edilir. Yapılan yazılı ihtara rağmen borcunu bir ay içerisinde ödemeyenler üyelikten Yönetim Kurulu kararı ile çıkartılırlar

TEŞKİLAT

MADDE 8:

Türk Hukuk Enstitüsü Derneği teşkilatı, Enstitü Genel Merkezi ve Yönetim Kurulu Kararı ile teşekkül ettirilen Temsilciliklerinden meydana gelir.

ENSTİTÜ ORGANLARI

Madde 9:

Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

1) Genel Kurul

2) Yönetim Kurulu

3) Denetim Kurulu

4) Disiplin Kurulu

GENEL KURUL

Madde 10:

Genel Kurul, derneğin en yetkili karar organı olup üyelik yükümlülüklerini eksiksiz yerine getiren asil üyelerden oluşur.

Genel Kurul, 3 yılda bir Nisan ayında olağan olarak toplanır. Yönetim veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde oybirliğiyle alacakları kararla veya Genel Kurul üyelerinin 1/5’inin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu’nun çağrısı üzerine olağanüstü toplanır. Usulüne uygun başvuruya rağmen Yönetim Kurulu, Genel Kurulu toplamazsa üyelerden birinin başvurusu üzerine Ankara Sulh Hukuk Mahkemesi, üyelerden seçeceği 3 kişilik bir kurulu Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirebilir.

Olağan Genel Kurul toplantısı, olağanüstü hallerde Yönetim Kurulu kararıyla en çok 6 ay ertelenebilir. Bu durumda erteleme sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. Genel Kurul bu süre içerisinde de toplanamadığı takdirde yukarıdaki fıkra hükmünü uygular. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

ÇAĞRI USULÜ

Madde 11:

Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkını haiz üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılım sağlanması için asil üyelere; en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek veya yazılı olarak bildirilmek veya üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

TOPLANTI USULÜ

Madde 12:

Genel Kurul, Enstitü Genel Merkezinin bulunduğu Ankara’da, ilanda belirtilen gün ve saatte toplanır.

Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise 2/3’sinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına ya da oluşturulan hazirun listesine imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan vekili, iki kâtip seçilir. Toplantının yönetim ve denetimi Genel Kurul Divan Başkanına aittir. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşısını imzalamaları zorunludur.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin 1/10’i tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her asil üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar, kâtipler tarafından bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile kâtipler tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından sorumludur.

TOPLANTI NİSABI

MADDE 13: 

Genel Kurul, katılma hakkına haiz olanların toplam sayısının yarısından bir fazlasının huzuru ile toplanır.

Birinci toplantıda gerekli çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantı için çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılacak üye sayısı Yönetim ve Denetim kurullarının sayısının toplamının iki katından az olamaz.

OY KULLANMA VE KARAR ALMA USULÜ

Madde 14:

Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada, genel kurul divan başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği toplantıya katılan üyelerin 2/3’sinin çoğunluğuyla, derneğin feshi kararları ise ancak üye tam sayısının 2/3’sinin çoğunluğuyla alınabilir.

BİLDİRİM

Madde 15:

Yönetim ve Denetim Kurulları ile diğer organlara seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgâhları, seçimi izleyen 30 gün içinde Enstitü Genel Merkezinin bulunduğu yerin (Ankara) en büyük mülki amirliğine bildirilir.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 16:

Genel Kurulun görev ve yetkileri şunlardır;

​a) Dernek organlarının seçilmesi,

 1. b) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

​c) Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

​d) Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

 1. e) Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,
 2. f) Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazlar ile Genel Merkez organlarınca veya Genel Merkez üyelerince yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

​g) Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması, taşınmaz alımı için banka kredisi kullanılması, ipotek tesis edilmesi veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

​h) Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

​i) Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

​j) Derneğin federasyon kurması, federasyona katılması ve federasyondan ayrılmasının kararlaştırılması,

​k) Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

​l) Derneğin vakıf kurması,

​m) Derneğin feshedilmesi

​n) Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

 1. o) Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,
 2. p) Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.
 3. r) Yönetim Kurulu’nun veya Genel Kurul’a katılanların 1/5’inin teklif edeceği adaylar arasından Hukuk Bilgeleri Heyeti üyelerini seçmek veya bu konuda Yönetim Kurulu’na yetki vermek,
 4. s) Yönetim Kurulu veya Genel Kurul’a katılanların 1/5’inin teklif edeceği adaylar arasından Hukuk Komisyonlar Heyet üyelerini ve İstişare Heyet üyelerini seçmek veya bu konuda yönetime yetki vermek.

 

GENEL BAŞKAN

Madde 17:

Türk Hukuk Enstitüsü Derneği Genel Başkanı, Genel Kurul tarafından aksine bir karar alınmadıkça açık oyla 3 yıl için seçilir.

Genel Başkan; Dernekler Kanunu, Enstitü Tüzüğü ve sair mevzuattaki Genel Başkan yetkilerini elinde bulundurur.

Genel Başkan, Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Derneği temsil eder, toplantıları yönetir.

Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Disiplin Kurulu, Hukuk Komisyonları Heyeti, Hukuk Bilgeleri Heyeti ve İstişare Heyetinin kararlarının uygulanmasını sağlar.

Genel Başkan kendisine yeterince danışman atayabilir.

Genel başkanın görevden ayrılması halinde Yönetim Kurulu yeni Genel Başkanı seçmek üzere Genel Kurulu, olağanüstü toplantıya çağırır.

 

ONURSAL BAŞKAN

Madde 18:

 Eski Enstitü Genel Başkanları, Yönetim Kurulu’nun alacağı karar ile onursal başkan sayılabilirler. İstifa etmedikçe bu sıfatı kullanabilirler. Onursal başkanlar Genel Kurulun onursal üyesidir.

YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ

Madde 19:

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından aksi kararlaştırılmadıkça yapılan gizli oylamada en çok oyu alan 17 asil ve asillerden sonra gelen 12 yedek aday ile 3 yıllığına oluşturulur.

Asil üyelikteki boşalmalar, Yönetim Kurulu tarafından 1 ay içerisinde yapılacak çağrı üzerine Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği yedek üyelerden doldurulabilir. Bu tüzükle Genel Başkan’ a verilen mahsus yetkiler saklı olmak üzere, Enstitünün temsil ve idaresindeki asli yetki Yönetim Kurulu’nundur.

Yönetim Kurulu, ayda en az bir kere toplanır. Genel Başkanın çağrısı üzerine ara toplantılar da yapabilir. Kararlar başkaca hüküm bulunmayan hallerde en az 9 oyla alınır.

Yönetim Kurulu, ilk toplantısında aralarında görev taksimatı yaparak 1 Genel Başkan vekili, 12 Genel Başkan Yardımcısı, 1 Genel Sekreter, 2 Genel Sekreter Yardımcısı, 1 Genel Muhasip seçer.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 20:

Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır;

a) Enstitüyü idare ve temsil etmek,

b) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,

c)Aralarında yaptıkları görev bölümü sonucunda bu görevlerin yerine getirilip getirilmediğini takip ve kontrol etmek,

d) Dernek Genel Kurulu’nca kabul edilen bütçeyi ve alınan kararları uygulamak, derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

e) Biten çalışma dönemine ait Yönetim Kurulu çalışma ve kesin hesap raporlarıyla, gelecek dönem çalışmalarına ait bütçe tasarısını hazırlamak ve Genel Kurulun tasvibine sunmak,

f) Genel Merkez bütçesinden yapılacak harcamalar hakkında sarf kararı vermek ve Genel Başkan, Genel Sekreter ve Genel Muhasibin yetkileri içinde yapılan harcamaları onaylamak,

g) Taşınır malların satın alınması, satın alma işlemine ilişkin kredi kullanılması veya satılması işlemlerini yapmak, Genel Kurulun vermiş olduğu yetki dâhilinde taşınmaz malların satın alınması, taşınmaz mal alımı konusunda banka kredisi kullanılması, ipotek tesis edilmesi veya mevcut taşınmazların satılması hususunda gerekli tüm işlemleri yerine getirmek.

h) Dernek gelirlerini artırmak için gerekli tedbirleri almak, bu yönde teşebbüs ve çalışmalarda bulunmak,

ı) Enstitü’nün amaçlarını gerçekleştirmek için iktisadi teşebbüs veya şirket kurmak ve ticari faaliyette bulunmak,

j) Yönetim Kurulu toplantılarına izinsiz veya özürsüz olarak üst üste 3 defa gelmeyen veya mazereti aralıksız 3 aydan fazla süren Yönetim Kurulu üyesini, görevinden çekilmiş saymak ve yerine en geç 15 gün içinde Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği yedek üyeyi çağırmak,

k) Üyeliğe kayıt ve üyeliğin sona erdirilmesi ile ilgili işlemleri yapmak,

l) Genel Merkez memur ve müstahdemlerini tayin etmek,

m) Genel kurulun olağan veya olağanüstü toplantıya çağrılmasını sağlamak,

n) İl temsilcilikleri açmak, kapamak, faaliyet alanlarını düzenlemek, temsilciliklere gerekli gördüğü yetkileri vermek ve gerek gördüğünde temsilci veya temsilciliklerle ilgili kararları almak,

o) Seçeceği bir veya birkaç müfettişle il temsilciliklerinin çalışmalarını ve genel durumlarını teftiş ettirmek,

p) Karşılıklı veya karşılıksız burs vermek.

r) Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dâhilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,

s) Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

GENEL BAŞKAN VEKİLİ VE GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI

Madde 21:

Genel Başkan’a yardımcı olmak üzere, her Genel Kurul sonrasında yapılan ilk Yönetim Kurulu toplantısında, kurul üyeleri arasından 1 genel başkan vekili ve 12 genel başkan yardımcısı belirlenir.

Genel başkan yardımcılarının görev dağılımı aşağıdaki gibidir:

Genel Başkan Vekili,

Barolar ve Avukatlık Mesleğinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı,

Yasama ve Yargı Faaliyetlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı,

Eğitim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı,

Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı,

Siyasi ve Sivil Toplum Kuruluşlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı,

Medya ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı,

Bilişim, Teknoloji ve Sosyal Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı,

Sosyal Faaliyetlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı,

Hukuk Komisyonlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı,

Türk Dünyası ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı,

Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı,

Dergi Genel Koordinatörlüğünden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Genel Başkan; yardımcılarının, görev alanları ile yetki ve sorumluluklarını belirler, gerektiğinde değiştirebilir, yeni görevler ihdas edebilir, görev dağılımında tevdi edilen mevcut görevleri sonlandırabilir.

Genel Başkan, genel başkan yardımcılarına yardımcı olmak üzere Enstitü Genel Merkez Yöneticileri arasından daimî veya geçici görevlendirme yapabilir, çalışma heyetleri kurabilir.

GENEL SEKRETER ve GENEL SEKRETER YARDIMCILARI

Madde 22:

Genel Sekreter, Yönetim Kurulu’nun raportörü ve Genel Merkez memurlarının amiridir.

Genel Başkan ile temas ederek Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini hazırlar, Yönetim Kurulu karar tutanaklarının tanzimi, imzalattırılması ve muhafazasını sağlar ve bulunmadığı takdirde Genel Başkan ve Genel Başkan Yardımcılarına vekillik eder.

Genel Merkez’in her türlü yazı işlerini düzenler ve yürütür. Derneğin genel üye kütüğünü düzenler.

Enstitü Yönetim Kurulu ile gerçek ve tüzel kişiler arasındaki gerekli iletişim ve koordinasyonu sağlar.

Genel Sekreter Yardımcılarının ahenk içinde çalışmalarını sağlayarak Genel Sekreterlik hizmetlerinin verimli, etkin ve sağlıklı yürütülmesini temin eder.

Genel Sekreterlik hizmetlerinin yürütülmesinde Genel Sekretere yardımcı olmak üzere, Yönetim Kurulu üyeleri arasından iki genel sekreter yardımcısı seçilir. Genel Sekreter Yardımcıları; idari amirlik ve protokol işleri ile resmi işlerden sorumlu olmak üzere görevlendirilirler.

Genel sekreter yardımcılarının görev bölümü, yetki ve sorumlulukları Genel Başkan tarafından belirlenir.

 GENEL MUHASİP

Madde 23:

Genel Muhasip, Genel Merkezin her türlü muhasebe işlerini yürütür. Genel Başkan veya vekili ile birlikte bankadan para çeker.

Yönetim Kurulu, Genel Muhasibe tek başına para çekme yetkisi verebilir. Ödemelerin usulü dairesinde yapılmasını sağlar.

Hesap işlerinin birinci derecede sorumlusu sıfatı ile gelir-gider defterini usulüne uygun olarak tutar.

Muhasebe işlerini, Enstitü gelirleri ile giderlerinin mevzuata uygun olarak yapılmasını, Enstitü bütçesi ve kesin hesabının hazırlanmasını, menkul ve gayrimenkullerin ilgili mevzuat hükümlerine göre sevk ve idaresini, üçüncü şahıslarla yapılacak ve mali sorumluluk yükleyen sözleşmelerin Enstitü menfaatleri ve mevzuata uygun olarak tamamlanmasını sağlar.

Derneğin demirbaş ve ayniyat işlerini tanzim eder, defterleri Genel Merkez Denetim Kurulu’nun incelemesine hazır eder.

DENETİM KURULUNUN TEŞKİLİ

Madde 24:

Denetim Kurulu, Genel Kurul tarafından 3 yıllığına seçilen 5 asil ve 5 yedek üyeden oluşur.

Denetim Kurulu, ilk toplantısında Denetim Kurulu üyelerinden birini Denetim Kurulu Başkan’ı seçer.

​Denetim Kurulu asil üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde Denetim Kurulu tarafından yedek üye göreve çağırılır.

DENETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 25:

Denetim Kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, Yönetim Kurulu ve Muhasibin yaptığı işlemleri, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve 6 ayı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

​Denetim Kurulu, olağanüstü hal ve durumlarda genel kurulun toplantıya çağrılmasını isteyebilir.

DİSİPLİN KURULU

Madde 26: 

Disiplin Kurulu, Genel Kurul tarafından 3 yıllığına seçilen 5 asil ve 5 yedek üyeden oluşur.

Disiplin Kurulu, ilk toplantıda, Disiplin Kurulu üyelerinden birini Disiplin Kurulu Başkanı olarak seçer.

Disiplin Kurulu; Genel Başkan, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu üyeleri, Hukuk Bilgeleri ile Hukuk Komisyonları üyeleri ve il temsilcilikleri hakkındaki şikâyetleri 30 gün içerisinde inceler ve yönetim kuruluna teklifte bulunur. Kurul, şikâyetler üzerine soruşturmayı yürütmek üzere kendi üyelerinden birini görevlendirebilir.

Disiplin Kurulu gerekli gördüğü hallerde Genel Merkez üyeleri ve il temsilcilikleri hakkında re’sen soruşturma başlatabilir.

Disiplin Kurulu’nun üyelikten çıkartma kararları aleyhine ilgililerce Yönetim Kurulu kararından sonra toplanan ilk Genel Kurula itirazda bulunulabilir. Genel Kurul kararı kesindir.

Disiplin Kurulu’nun alacağı kararlar üzerine Yönetim Kurulu tarafından karar verilir.

HUKUK BİLGELERİ HEYETİ

Madde 27:

Türk hukukuna ve Enstitü çalışmalarına katkıda bulunanlar arasından Hukuk Bilgeleri Heyeti oluşturulur. Heyette görev yapacak olanlar Yönetim Kurulunun veya Genel Kurula katılanların 1/5’inin teklifi üzerine Genel Kurul tarafından seçilirler. Genel Kurul bu hususta yönetim kuruluna yetki verebilir. Bu heyete seçilenler kendi aralarında bir başkan seçerler.

Heyetin çalışma şekil ve şartları heyet tarafından çıkartılacak bir yönetmelikle veya Yönetim Kurulunun belirleyeceği usul ve esaslar dairesinde belirlenir.

HUKUK KOMİSYONLARI HEYETİ

Madde 28

Enstitü amaçlarını gerçekleştirmek için Yönetim Kurulu tarafından Hukuk Komisyonları Heyetleri oluşturulur. Komisyonlarda görev yapacak kişiler Yönetim Kurulu’nun veya Genel Kurula katılanların 1/5’inin teklifi Üzerine Genel Kurul tarafından seçilir. Genel Kurul, bu hususta Yönetim Kuruluna yetki verebilir.

Heyetin çalışma şekil ve şartları heyet tarafından çıkartılacak bir yönetmelikle veya Yönetim Kurulunun belirleyeceği usul ve esaslar dairesinde belirlenir.

İSTİŞARE HEYETİ

Madde 29:

Enstitü amaçlarını gerçekleştirmek üzere istişare heyeti oluşturulabilir. Heyette görev alacaklar Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından seçilir. Genel Kurul, istişare heyeti oluşturmak için Yönetim Kuruluna yetki verebilir.

İstişare Heyetinin üye sayısı Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurul kararı ile tespit edilir. İstişare Heyetinin başkanı Türk Hukuk Enstitüsü Genel Başkanıdır. Seçilen üyeler ilk toplantısında kendi aralarından bir başkan vekili seçerler.

Heyetin çalışma şekil ve şartları heyet tarafından çıkartılacak bir yönetmelikle veya Yönetim Kurulunun belirleyeceği usul ve esaslar dairesinde belirlenir.

TEMSİLCİLİKLER

Madde 30:

Temsilci, Enstitü’ye üye olan hukukçular arasından seçilerek Yönetim Kurulu tarafından atanır.

Temsilcilik için kişinin gönüllü isteği ve Yönetim Kurulunun kararı gereklidir.

Atanan temsilciye “Türk Hukuk Enstitüsü Derneği İl Temsilcisi” mazbatası düzenlenerek teslim edilir.

Temsilci, mazbatasının verildiği günden itibaren 30 gün içinde, Enstitü il temsilcisi olduğunu ve iletişim bilgilerini o yerin mülki amirliğine bildirir.

Temsilcinin Yönetim Kuruluna vereceği belgeler şunlardır:

 • Gönüllü olduğunu bildirir dilekçe
 • Kimlik fotokopisi
 • İkametgâh kâğıdı
 • İki adet vesikalık fotoğraf
 • İşi ve iş yeri adresi
 • İletişim bilgileri

 

TEMSİLCİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 31

Temsilciler, bulunduğu ilde Enstitü’yü temsil eder, Yönetim Kurulu kararı ile faaliyet yürütür. Görevlerini ve yapacakları faaliyetlerini Yönetim Kuruluna sunar ve onaylanan çalışma takvimine uygun çalışmalar yürütür. Enstitü yararına, Enstitü tüzük ve yönetim kurulu kararlarına ve ilkelerine uygun olarak faaliyet gösterir.

Temsilci, Enstitü amaç ve faaliyetlerini gereği gibi yerine getirebilmek için bulunduğu ilde Enstitü üyelerinden oluşan çalışma heyeti kurabilir. Kurulacak çalışma heyeti, temsilci tarafından Yönetim Kurulunun onayına sunulur. Heyetin çalışma şekil ve şartları Yönetim Kurulu tarafından çıkartılacak bir yönetmelikle veya Yönetim Kurulunun belirleyeceği usul ve esaslar dairesinde belirlenir.

Temsilciler, Dernekler Kanunu’na ve Enstitü tüzüğüne uygun olarak hareket eder, Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. Ancak Dernekler Kanunu, Enstitü tüzüğü ve/veya yasalara aykırı her türlü davranış, söylem ve işlemlerden temsilci şahsen sorumludur.

Yönetim kuruluna en az ayda bir faaliyetleriyle ilgili yazılı veya sözlü bilgi verir.

Yönetim kurulu tarafından ilindeki Enstitü faaliyetlerinin çevresine giren kişilere duyurulmak üzere verilen bilgileri iletir.

Mesleki konularda yönetim kuruluna öneri ve tekliflerde bulunabilir.

Yönetim Kurulu tarafından istenen konularda görüş bildirir.

Yönetim Kurulu tarafından çağrıldığı toplantılara katılır.

Temsilcilikler, tüm çalışmalarını arşivlemek, gelen-giden evrak defteri tutmak ve ilgili evrakları Yönetim Kuruluna istendiği zaman iletmek zorundadır.

Temsilciler hakkında Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

TEMSİLCİLİKTEN ÇIKMA

Madde 32:

Temsilci, makul mazeretini Yönetim Kuruluna sunması ve mazeretinin Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesiyle temsilcilik görevini sonlandırabilir.

TEMSİLCİLİKTEN ÇIKARILMA

Madde 33:

Enstitü kararlarına uymamak, Enstitü’nün amacına ve tüzük hükümlerine aykırı harekette bulunmak, Enstitü ve Enstitü yöneticilerinin onurunu kırıcı, onlara suç isnat edici ya da Enstitü çalışmalarını baltalayıcı fiil ve eylemlerde bulunmak, Enstitü adına Yönetim Kurulunun izni olmadan beyanatta bulunmak, Enstitü içinde ayrılık oluşturmak ya da olaylara sebebiyet vermek gibi halleri belirlenen, tüzükte Üyelikten Çıkarılma başlığı altında düzenlenen fiil veya eylemlerde bulunan temsilciler, Yönetim Kurulu kararı ile temsilcilikten çıkarılır.

 

Kanunun gerektirdiği durumlarda ya da Yönetim Kurulunun uygun göreceği başkaca hallerde, Yönetim Kurulunun alacağı karar ile yeni temsilci atanabilir.

 MALİ HÜKÜMLER

DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI

Madde 34:

​Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

​a) Yıllık üyelik aidatı ve Giriş Keseneği: Yıllık üyelik aidatı ve giriş keseneği Genel Kurul tarafından belirlenir. Üyelik kaydı esnasında bir defaya mahsus olmak üzere giriş keseneği alınır. Yıllık üyelik aidatları ise senede bir defa Yönetim Kurulunun belirleyeceği tarihlerde tahsil edilir. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye Genel Kurul yetkilidir.

​b) Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

c) Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

d) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

e) Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

f) Diğer gelirler.

Genel Merkez kasasında bulundurulacak para miktarı, ihtiyaçlar dikkate alınarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenen miktar kadardır. Bu miktarı aşan paralar Genel Merkez’in banka hesaplarında saklanır.

BANKADAN PARA ÇEKME YETKİSİ

Madde 35:

Enstitü’nün bankalardaki hesaplarından Genel Başkan veya vekili ile Genel Muhasip veya vekilinin para çekme yetkisi vardır.

Yönetim Kurulu, Genel Muhasibe veya Genel Sekretere tek başına para çekme yetkisi verebilir.​

DERNEKÇE TUTULACAK DEFTER VE KAYITLAR

Madde 36:

​Defter tutma esasları aşağıdaki şekildedir:

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliği’nin 31. maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın Yönetim Kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

KAYIT USULÜ

Madde 37:

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

TUTULACAK DEFTERLER

Madde 38:

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defteri’nin tutulması zorunlu değildir.

b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2 ve 3’üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

DEFTERLERİN TASDİKİ

Madde 39:

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’ne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

GELİR TABLOSU VE BİLANÇO DÜZENLENMESİ

Madde 40:

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığı’nca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

GELİR VE GİDERLER USULÜ

Madde 41:

Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği buluna) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

ALINDI BELGELERİ

Madde 42

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak Alındı Belgeleri (EK- 17)’de gösterilen biçim ve ebatta yönetim kurulu kararıyla bastırılır. Alındı belgeleri (EK- 17)’de belirtilen bilgileri içermek koşuluyla Bakanlıkça oluşturulan veya izin verilen yazılımlar kullanılarak elektronik ortamda da düzenlenebilir.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

YETKİ BELGESİ

Madde 43:

Yönetim kurulu asil üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ

Madde 44: 

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen kırk beş gün içinde, yönetim ve denetim kuruları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir.  Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul sonuç bildirimleri, yönetim kurulu tarafından yetki verilen bir yönetim kurulu üyesi tarafından da yapılabilir.

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

Madde 45:

Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç 6 ayda bir derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULÜ

Madde 46: 

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

TÜZÜĞÜN DEĞİŞTİRİLMESİ USULÜ

Madde 47: 

​Tüzük değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3’sinin çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

​Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür. Genel kurulda tüzük değişikliği aksi kararlaştırılmadıkça açık oylama ile yapılır. 

DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYESİ

Madde 48:

​Genel Kurulu, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3’sinin çoğunluğu aranır.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu üye tam sayısının 2/3’sidir. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

İlk toplantıda bu çoğunluk bulunmazsa toplantı geri bırakılır. Ancak fesih kararının toplantıya katılanların 2/3 çoğunluğu ile verilmesi şarttır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

TASFİYE İŞLEMLERİ

Madde 49:

Genel kurul tarafından fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır.

Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Türk Hukuk Enstitüsü Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, Genel Kurul’da belirlenen yere devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi 5 yıldır.

İLGİLİ MAKAMA BİLDİRME

Madde 50:

Derneğin feshine karar verildiği takdirde durum para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından 7 gün içinde bir yazı ile mahalli mülki idare amirliğine bildirilir.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Madde 51: Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Sosyal Medyada Paylaş

GÜNCEL

Burs Başvurusu

Türk Hukuk Enstitüsü

2023 GENEL SEÇİMLERİ’NE DOĞRU SANDIK GÖREVLİLERİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI

2023 Genel Seçimleri için hazırladığımız sandık görevlileri bilgilendirme kitapçığını...

BARO SEÇİMLERİNDE TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI

Ekim ayı içerisinde yasal zorunluluk gereği tüm barolarda Genel...

Türk Hukuk Enstitüsü Burs Başvurusu

  İstenen Evraklar Transkript (1. sınıflar için öğrenci belgesi yeterli) ...

TÜRK HUKUK ENSTİTÜSÜ GENEL MERKEZİ BASIN AÇIKLAMASI – 21 Temmuz 2022

Irak kuzeyindeki Duhok kentinde yapılan saldırı sonrası 8 kişinin...