Tüzük

DERNEĞİN ADI

MADDE 1:

(Değişik- 12.04.2015 Tarihli Genel Kurul) Türk Hukuku Enstitüsü Derneği adıyla bir dernek kurulmuştur. Derneğin merkezi Ankara’dadır. Derneğin Genel Kurulca kabul edilecek bir amblemi ve rozeti vardır. Dernek gerekli gördüğü yerlere şube açabilir. Bu hususta genel kurul karar verir. Bu tüzükte geçecek Enstitü deyimleri bu maddede zikredilen derneği ifade eder.

DERNEĞİN AMACI

MADDE 2:

(Değişik- 21.04.2013 Tarihli Genel Kurul) Türk hukukunun gelişmesine, Türkiye’de hukuk devleti ilkesinin kurum ve kurallarıyla yerleşmesine,  hukukçular arasında birlik ve mesleki dayanışmanın sağlanmasına katkıda bulunmaktır.

Enstitü bu amaçla:

a) Türk mevzuatının milli ve demokratik hukuk devleti ruhuna uygun bir bütünlükle geliştirilmesine, yorumuna ve uygulanmasının teminine çalışır. Türk hukukunu tarihi ve sosyal kaynaklarıyla araştırır.

b) Memleket ve kamuoyunu ilgilendiren aktüel hukuk meseleleri üzerinde öğretici niteliklerde tarafsız açıklamalarda bulunur.

c) Tüm olarak hukuk biliminde, Türk hukukunda bu hukukun türlü konularında ve öteki bilim konuları ile olan ilişkileri üzerinde kıyaslamalar ve monografik araştırma ve incelemeler yapar. Uluslar arası hukuk kurallarının evrensel ilkelerinin mevzuatımıza uyarlanması hususunda çalışmalar yapar.

d) Türkiye Cumhuriyetinin türlü organlarının, idare teşkilatı birimlerinin, kamuya hizmet sunan kuruluşlarının, gerek milli, gerekse milletlerarası alanlarda karşılaşacağı hukuk meseleleri inceler ya da incelettirir.

e) Yasama ve idari alanlardaki düzenleme ve gelişmeler için çalışmalar yapar, hukuki referans ve araştırma servisleri, merkezleri kurar, yönetir.

f) Amacına ulaşmak için resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapar, konferanslar ve toplantılar tertipler.

g) Türk hukukunun temel ilkelerini, meselelerini ve bunların çözümlerini araştırmak, açıklamak, öğretmek ve bu alandaki resmi ve özel faaliyetlere yardımcı olmak için seminer, konferans, serbest ders, kurs ve benzeri programlı faaliyetler düzenler.

Birinci fıkradaki görevleri yerine getirmek için yönetim kurulu ile gerekli temasları yapmak üzere bir ilim heyeti teşkil edilir. Bu ilim heyeti idare heyetince üyeler arasından iki yıl için seçilecek en çok 11 kişiden teşekkül eder. Seçilen üyeler kendi aralarında bir başkan seçer ve ayrıca kendi arasında görev taksimatı yapar. Bu heyetçe seçilen başkan “Türk Hukuk Enstitüsü İlim Heyeti Başkanı” sıfatını taşır. İlim heyeti üyeleri yönetim kurulu toplantılarına istişari mahiyette katılabilir.

h) Araştırma inceleme ve her türlü çalışma sonuçlarını gerekirse Türkçe ve yabancı dillerde basılacak veya başka türlü çoğaltılacak kitap dergi ve benzeri yayınlarla açıklar, süreli ve süresiz yayınlarda bulunur.

i) Türk hukukuna hizmet eden hukukçular, ilim adamları vs. arasından uygun göreceği kimse ve kurumları ödüllendirir.

j) Genç hukukçuların iyi yetişmesini temin için öğrenci ve stajyerlere karşılıklı veya karşılıksız burs verir, misafirhaneler ve lokaller kurar.

k) Amacına ulaşmak için Enstitü genel kurulunun veya yönetim kurulunun uygun göreceği ve mevzuatın yasaklamadığı başka yöntemlerle benzer faaliyetlerde bulunur.

l) Dünyadaki Türk devletleri ve Türk toplumlarıyla Türk hukuk birliğinin sağlanması hususunda gerekli çalışmaları yapar.

KURUCULAR

MADDE 3:

Enstitü kurucularının (kurul asıl üyelerin) adları, soyadları, meslek ve sanatlarıyla ikametgahları ve uyrukları aşağıdadır.

Adı Soyadı Uyruğu  Mesleği  ikametgahı
 1.M.Reşat Aktan TC  Prof. Dr. Ankara
 2.Sabahattin Ardıçoğlu TC  Avukat Ankara
 3.Metin Akın TC  Avukat Ankara
 4.İrfan Bahar TC  Avukat Ankara
 5.Sebahattin Bilge TC  Avukat Ankara
 6. Erol Cansel TC  Prof. Dr Ankara
 7.Halil Cin TC  Doç. Dr Ankara
 8.Kamil Cörtoğlu TC  Avukat Ankara
 9.Selim Debre TC  Avukat Ankara
 10.Fikret Eren TC  Prof. Dr Ankara
 11.Adil Gündüz TC  Avukat Ankara
 12.İbrahim Gülanay TC  Avukat Ankara
 13.Burhan Gündoğan TC  Doç. Dr. Ankara
 14.Aydemir Karabatak TC  Avukat Ankara
 15.Süleyman Kaymaz TC  Avukat Ankara
 16.Kamil Kutluay TC  Avukat Ankara
 17.Tevfik Manavgat TC  Avukat Ankara
 18.Acar Okan TC  Avukat Ankara
 19.Turhan Özel TC  Avukat Ankara
 20. Mukbil Özyörük TC  Doç. Dr. Ankara
 21.Abdülsetar Türkyılmaz TC  Avukat Ankara
 22.Tuğrul Toklucu TC  Avukat Ankara
 23.Şerafettin Yılmaz TC  Avukat Ankara
 24.Naci Kınacıoğlu TC  Prof. Dr. Ankara
 25.Kamil Turan TC  Prof. Dr. Ankara

 

ÜYELİK

MADDE 4:

Enstitü üyeleri asli ve fahri olarak iki kısımdır.

a) Asil Üyelik: Enstitüye asli üye olabilmek için mevzuatın aradığı şartlardan başka bir Türk veya yabancı hukuk, iktisadi siyasi bilgiler fakülteleri veya iktisadi ticari ilimler akademileri yahut bunların dengi olup, okul, yüksek okul, Enstitü gibi isimler taşıyan yüksek öğretim kurumu mezunu olmak ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, yabancı uyruğunda ise Türkiye’de ikamet etmekte bulunmak ve Türk Hukuku ile ilgilenmiş olmak ve Türkçe bilmek şarttır.

Bu tüzükle teşkil edilen kurullarda oy hakkı yalnız asil üyelere mahsustur.

b) Fahri üyelik: a bendinde yazılı şartları haiz olmamakla birlikte Enstitünün amacına hizmet edenler yönetim kurulunun kararı ile fahri üyeliğe alınırlar.

ÜYELİĞE KABUL

MADDE 5:

Asıl üyeliğe kabul için üye adayının doldurup imzalayacağı ve mevzuata uygun üyelik isteği bildiriminin iki asıl üye tarafından yazıyla desteklenmesi ve yönetim kurulunun olumlu kararı gerekir.

Türk Hukuk Enstitüsü Gene! Merkezi üye kaydetmez. Ancak bütün Şubelerin üyelerini gösteren kütük Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından tutulur. Şube açmak üzere atanan kurucu üyeler de üye yapılmış sayılır. Kuruluş halindeki şubelerde Üyelik işlemleri müteşebbis heyet tarafından yürütülür. (Değişik-12.04.2015 Tarihli Genel Kurul)

ÜYELİKTEN ÇIKMA

MADDE 6:

Üyeler her zaman üyelikten çıkabilirler. Ancak bu husustaki yazılı beyanın Enstitüye şahsen tevdii veya iadeli taahhütlü mektupla yahut noter aracılığıyla gönderilmesi lazımdır.

ÜYELİKTEN ÇIKARTMA

MADDE 7:

Enstitünün amacıyla bağdaşmaz davranışları görülen bu amaca ulaşma yolundaki faaliyetlere samimi ve bilimsel olmayan söz ve hareketleri ile karşı çıkarak tedirginlik uyandıran veya bilimsel ve samimi olsa da Enstitü çevresinde umumi kabul göremeyen söz ve hareketleri ile huzursuzluk yaratan yahut alelıtlak üçüncü şahıslara veya kamuoyun karşı Enstitünün amacını veya faaliyet tarzını veya faaliyetini Enstitünü kurullarını, görevlilerini, yetkililerini kötüleyen türden davranışlarıyla Enstitüyü veya onun Kurullarını veya yetkilerini üzücü durumlara sokarak Enstitü camiasında asabiyet uyandıran, yetkili kılınmadığı halde Enstitü tüzel kişiliğini, kurullarını ve yetkilerini üçüncü şahıslara karşı temsile kalkışan, mazur görülemeyecek davranışlarla Enstitüyü mevzuat hükümlerine muhalefet durumuna düşüren, üyelik sıfatını haksız bir menfaat için vesile yapmakta bulunduğu anlaşılan, Dernekler Kanununun yasaklarına aykırı hareket eden, Enstitü lokallerinde, çalışmalarında, Enstitü tarafından tertiplenen toplantılarda vakar ve ciddiyet dışı tatsız ve üzücü davranışları görülen, Enstitünün mahiyeti, amacı, itibarı ve çalışmaları bakımından üyelik sıfatını taşımakta devamı Enstitü için manevi bir köstek teşkil eden ve Enstitü camiasında arzulanmaz hale geldiği anlaşılan üyeler, yönetim kurulu tarafından hareketlerini vahamet ifade etmediği hallerde uyarılır ve vahim görülen hallerde disiplin kurulu kararı üzerine Yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

En az 6 ay devamlı aidatını ödemeyenler ihtar edilirler. Yapılan yazılı ihtara rağmen borcunu bir ay içerisinde ödemeyenler üyelikten yönetim kurulu kararı ile çıkartılırlar.

TEŞKİLAT

MADDE 8:

Türk Hukuk Enstitüsü Derneği Genel Merkez ve Şubelerden meydana gelir.

GENEL MERKEZ

MADDE 9:

Genel Merkez Teşkilatında şu organlar bulunur.

a) Genel Merkez Genel Kurulu,

b) Genel Merkez Yönetim Kurulu,

c) Genel Merkez Denetleme Kurulu,  

d) Genel Merkez Disiplin Kurulu,

 

ŞUBE

MADDE 10:

Şube Teşkilatı’nda şu organlar bulunur

a) Şube Genel Kurulu,

b) Şube Yönetim Kurulu,

c) Şube Denetleme Kurulu,

d) Şube Disiplin Kurulu.

(Değişik-12.04.2015 Tarihli Genel Kurul)

GENEL MERKEZ TEŞKİLATI

GENEL MERKEZ GENEL KURULU

MADDE 11:

Genel Merkez Genel Kurulu tabii ve seçilmiş üyelerden oluşur.

a) Tabii Üyeler: a) Tabii Üyeler: Şube başkanları, merkez yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyeleridir. (Değişik-12.04.2015 Tarihli Genel Kurul)

b) Seçilmiş Üyeler: Her şube 10 üye için bir delege göndererek Genel Merkez Genel Kuruluna katılır. Ancak bu suretle gönderilen delege sayısı bir şube için 25’i geçemez.

GENEL MERKEZ GENEL KURULU TOPLANTISI

MADDE 12:

Genel Merkez Genel Kurulu 2 yılda bir nisan ayında olağan olarak toplanır. Genel Merkez Yönetim veya Denetleme Kurulu çoğunlukla alacağı kararla veya Genel Merkez Genel Kurulu üyelerinin 1/5’inin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu’nun çağrısı üzerine olağanüstü toplanır. Usulüne uygun başvuruya rağmen Yönetim Kurulu Genel Kurulu toplamazsa üyelerden birinin başvurusu üzerine Ankara Sulh Hukuk Mahkemesi üyelerden seçeceği 3 kişilik bir kurulu Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirebilir.

Genel Merkez Olağan Genel Kurul toplantısı olağanüstü hallerde Genel Merkez Yönetim Kurulu kararıyla en çok 6 ay ertelenebilir. Bu durumda erteleme sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. Genel Kurul bu süre içerisinde de toplanamadığı takdirde yukarıdaki fıkra hükmünü uygular.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 ÇAĞRI USULÜ

MADDE 13:

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler; en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

(Değişik-12.04.2015 Tarihli Genel Kurul)

TOPLANTI YERİ

MADDE 14:

Genel Merkez Genel Kurulu Enstitü Genel Merkezinin bulunduğu Ankara’da toplanır.

TOPLANTI NİSABI

MADDE 15:

Genel Merkez Genel Kurulu katılma hakkına haiz olanların toplam sayısının yarısından bir fazlasının huzuru ile toplanır.

Birinci toplantıda gerekli çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantı çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılacak üye sayısı Genel Merkez Yönetim ve Denetleme Kurulları’nın iki katından az olamaz.

TOPLANTI ŞEKLİ

MADDE 16:

Genel Merkez Genel Kurul toplantısı ilanda belirilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel Merkez Genel Kurulu’na katılacaklar Yönetimi Kurulu’nca düzenlenen listeyi imzalayarak toplantıya girerler.

Bu maddede belirtilen yeter sayı sağlanmış ise durum bir tutanakla tespit edilir ve Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi tarafından toplantı açılır.

Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan vekili, iki katip seçilir. Toplantının yönetim ve denetimi Genel Kurul Divan Başkanına aittir. Katipler toplantının tutanağını düzenler ve genel kurul divan başkanı ile birlikte imzalar. Toplantı sonunda tutanak ve tüm belgeler Genel Merkez Yönetim Kuruluna verilir.

TOPLANTI GÜNDEMİ

MADDE 17:

Genel Merkez Genel Kurulu toplantısında ancak gündemde yazılı konular konuşulur. Toplantıya katılanların en az 1/10’nun görüşülmesini isteyeceği konuların gündeme alınması mecburidir

GENEL MERKEZ GENEL KURULUNUN GÖREVLERİ

MADDE 18:

Genel Merkez Genel Kurulu’ nun görevleri şunlardır:

a)Genel merkez Yönetim ve Denetleme Kurulları’nın raporlarını müzakere etmek ve bu kurulları ibra etmek,

b) Enstitü Genel Merkez bütçesini onaylamak,

c) Enstitü’ nün feshine karar vermek,

d)Enstitünün Genel Merkez Organlarını seçmek,

e) Enstitü Tüzüğü’nde değişiklik yapmak,

f) Enstitü Genel Merkez organlarınca veya Genel Merkez üyeleri tarafından yapılmış şikayet ve başvuruları inceleyerek karara bağlamak,

g) Benzer amaçlı derneklerle federasyon kurulmasına karar vermek,

h) Kanunlarda ve tüzüklerde yazılı öteki görevleri yerine getirmek,

ı) Genel Merkez Yönetim Kurulu veya Genel Kurul’a katılanların 1/5’nin teklif edeceği adaylar arasından Hukuk Bilgeleri Heyeti üyelerini seçmek veya bu konuda Genel Yönetim Kuruluna yetki vermek,

i) Genel Merkez Yönetim Kurulu veya Genel Kurul’a katılanların 1/5’nin teklif edeceği adaylar arasından Hukuk Komisyonlar Heyet üyelerini ve İstişare Heyet üyelerini seçmek veya bu konuda yönetime yetki vermek,

j) Tüzüğe aykırı hareket edildiğine kanaat getirildiği hallerde şubenin feshine karar vermek.

OY HAKKI

MADDE 19:           

Genel Merkez Genel Kurulu’na katılan tüm tabii ve seçilmiş üyeler eşit haklara sahip olup bir oy hakkı vardır.

BİLDİRİM

MADDE 20:

Genel Merkez Yönetim ve Denetleme Kurulları ile diğer organlara seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgâhları, seçimi izleyen 30 gün içinde Enstitü merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine bildirilir.

GENEL BAŞKAN

MADDE 21:

Türk Hukuk Enstitüsü Derneği Genel Başkanı, Genel Merkez Genel Kurulu tarafından gizli oyla 2 yıl için seçilir. Genel başkanın görevden ayrılması halinde Genel Merkez Yönetim Kurulu yeni Genel Başkanı seçmek üzere Genel Merkez Genel Kurulunu olağanüstü genel kurula çağırır.

Genel Başkan Genel Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Derneği temsil eder. Genel Merkez Yönetim Kurulu, Genel Merkez Denetim Kurulu, Genel Merkez Disiplin Kurulu, Hukuk Komisyonları Heyeti, Hukuk Bilgeleri Heyeti ve istişare Heyetinin kararlarının uygulanmasını sağlar. Genel Başkan kendisine yeterince danışman atayabilir. Bir kişi ara vermeden iki dönem seçilebilir. Bir olağan genel kurul süresi dolunca tekrar seçilmek mümkündür.

ONURSAL BAŞKAN

MADDE 22:

Görev süreleri dolan olağan genel kurulda seçilmiş tüm eski Enstitü Başkan ve Genel Başkanları onursal başkan sayılır. İstifa etmedikçe bu sıfatı kullanabilirler. Onursal başkanlar Genel Merkez Genel Kurulunun onursal üyesidir. (Değişik-12.04.2015 Tarihli Genel Kurul)

 

GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

MADDE 23:

Genel Merkez Genel Kurulu’nca yapılan gizli seçimde ne çok oyu alan 15 aday 2 yıllığına Genel Merkez Yönetim Kurulu asil üyesi, sonra gelen 10 aday da 2 yıllığına Genel Merkez Yönetim Kurulu yedek üyesi olur. Asıl üyelikteki boşalmalar Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından 1 ay içerisinde yapılacak çağrı üzerine oy alma sırasındaki yedek üyelerce doldurulur. Bu tüzükle Genel Başkan’ a verilen mahsus yetkiler saklı olmak üzere Enstitünün temsil ve idaresindeki asli yetki Genel Merkez Yönetim Kurulu’nundur.

Genel Merkez Yönetim Kurulu ayda en az bir kere toplanır. Genel Başkanın çağrısı üzerine ara toplantılar da yapabilir. Kararlar başkaca hüküm bulunmayan hallerde en az sekiz oyla alınır. (Değişik-12.04.2015 Tarihli Genel Kurul) Genel Merkez Yönetim Kurulu kendi içinden 6 Genel Başkan Yardımcısı, bir Genel Sekreter ve birde Genel Muhasip seçer. Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılarından birine Başkana vekâlet etme yetkisi verilebilir.

GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 24:

Genel Merkez Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Enstitüyü idare ve temsil etmek,

b) Enstitünün amacını gerçekleştirmek için her türlü faaliyetle bulunmak,

c) Yıllık bütçe tasarısını ve çalışma programını ve Genel Kurul’ a verilecek raporu hazırlamak,

d) Seçeceği bir veya birkaç müfettişle Şube Yönetim Kurullarının çalışmalarına ve genel durumlarını teftiş ettirmek, (müfettişlerin çalışma esası Genel Merkez Yönetim Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.)

e) Şube seçimlerinin niceliklerini tetkik ile kısmen veya tamamen tasdik veya reddetmek. Ret halinde eski Yönetim Kurulu göreve devam eder ve en kısa sürede yeniden seçime gidilir. (Değişik-12.04.2015 Tarihli Genel Kurul)

f) Dernek gelirlerini artırmak için gerekli tedbirleri almak, bu yönde teşebbüs ve çalışmalarda bulunmak,

g) Genel Merkez Yönetim Kurulu toplantılarına izinsiz veya özürsüz olarak üst üste 3 defa gelmeyen veya mazereti aralıksız 3 aydan fazla süren üyeyi Genel Merkez Yönetim Kurulu’ndaki görevinden çekilmiş saymak ve yerine en geç 15 gün içinde sırasına göre yedek üyeyi çağırmak,

h) Genel kurulun verdiği yetkiyle şube açılması ile ilgili işlemleri yürütmek, (Değişik-12.04.2015 Tarihli Genel Kurul)

ı) Genel Merkez memur ve müstahdemlerini tayin etmek,

i)Genel Merkez bütçesinden yapılacak harcamalar hakkında sarf kararı vermek ve Genel Başkan, Genel Merkez Genel Sekreteri ve Genel Merkez Genel Muhasibi’nin yetkileri içinde yapılan harcamaları onaylamak,

j) Genel Merkez Genel Kurulu’nu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak,

k) Biten çalışma dönemine ait Genel Merkez Yönetim Kurulu çalışma ve kesin hesap raporlarıyla, gelecek dönem çalışmalarına ait bütçe tasarısını hazırlamak ve Genel Merkez Genel Kurulunun tasvibine sunmak,

l) Amaç ve faaliyetleri için gereken veya ikametgah olarak kullanılacak taşınmaz mallar satın almak, satın alınacak mallar üzerinde gerektiği taktirde ayni hak tesis etmek, kiralamak,

m) Şube Genel Kurulları’nı olağanüstü toplantıya çağırmak,

n) Tüzüğe aykırı hareket edildiğine kanaat getirildiği hallerde Şube çalışmalarını askıya alıp fesih konusunun Genel Merkez Genel Kurulu’ nun tasvibine sunmak,

o) Enstitü’ nün amaçlarını gerçekleştirmek için şirket kurmak ve ticari faaliyette bulunmak,

p) Sağlık tesisleri kurmak,

r) Karşılıklı veya karşılıksız burs vermek.

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI

MADDE 25:

Genel Merkez Yönetim Kurulu kendi içinden 6 genel başkan yardımcısı seçer. Seçilen Genel Başkan Yardımcılarından birisine Yönetim Kurulu tarafından Gene! Başkana vekâlet yetkisi verilir. Her Gene! Başkan Yardımcısı Genel Başkana yardım eder

GENEL SEKRETER

MADDE 26:

Genel Sekreter, Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun raportörü ve Genel Merkez memur!arının amiridir. Genel Merkez’ in her türlü yazı işlerini düzenler ve yürütür. Genel Başkan’ la temas ederek Genel Merkez Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini hazırlar ve bulunmadığı taktirde Genel Başkan ve Genel Başkan Yardımcıları’na vekillik eder,. Derneğin genel üye kütüğünü düzenler.

GENEL MUHASİP

MADDE 27:

Genel Muhasip, genel merkezin her türlü muhasebe işlerini yürütür. Genel Başkan veya vekili ile birlikte bankadan para çeker. Yönetim Kurulu Muhasibe tek başına para çekme yetkisi verebilir. Ödemelerin usulü dairesinde yapılmasını sağlar. Hesap işlerinin birinci derecede sorumlusu sıfatı ile gelir-gider defterini usulüne uygun olarak tutar. Kesin hesaplarla ilgili defter ve dosyaları düzenler, derneğin demirbaş ve ayniyat işlerini tanzim eder, defterleri Genel Merkez Denetleme Kurulu’ nun incelemesine hazır eder

GENEL MERKEZ DENETLEME KURULU

MADDE 28:

Genel Merkez Gene Kurulu tarafından iki yıllık süre için gizli oyla seçilen üç üyeden oluşur. Ayrıca üç de yedek üye seçilir. Genel merkez Denetim Kurulu ilk toplantıda aralarından birini başkan seçer. Genel Merkez Denetim Kurulu, Genel Merkez Yönetim Kurulu ile Genel Merkez muhasibinin yaptığı işlemleri ve bu işlemler ile ilgili belgeleri en az altı ayda bir denetler. Tüzük yönetmelik ve mevzuat dışı görev ve işlemler için uyarmalarda bulunur, düzenleyici denetleme raporlarını Genel Başkan’ a verir, çalışma döneminin sonunda denetlemelerle ilgili raporunu Genel Merkez Genel Kuruluna sunar.

GENEL MERKEZ DİSİPLİN KURULU

MADDE 29:

Genel Merkez Disiplin Kurulu, Genel Merkez Genel Kurulu tarafından iki yıllık süre için gizli oyla seçilen üç üyeden oluşur. Ayrıca üç yedek üye seçilir. Genel Merkez Genel Kurulu ilk toplantısında azalarından birini başkan seçer. Genel Merkez Genel Kurulu Genel Başkan, Genel Merkez Yönetim Kurulu, Genel Merkez Denetim Kurulu üyeleri, Hukuk Bilgeleri ile Hukuk Komisyonları üyeleri ve şube başkanları hakkındaki şikayetleri ve şube disiplin kurulu’nun itiraz edilen kararlarını inceler ve yönetim kuruluna teklifte bulunur. 

RE’SEN KOĞUŞTURMA

MADDE 30:

Genel Merkez Disiplin Kurulu lüzum gördüğü haller Genel Merkez delegeleri, şube yönetim kurulları ve üyeleri hakkında re’sen kovuşturma yapabilir. Genel Merkez Disiplin Kurulunun alacağı kararlar üzerine yönetim kurulunca karar verilir. 

İTİRAZ HAKKI

MADDE 31:

Genel Merkez Genel Kurulu’nca seçilen Genel Merkez organlarında görevli üyeler hakkında verilecek üyelikten çıkarma kararları hakkında itiraz vuku bulduğunda Genel Merkez Yönetim Kurulu kararından sonra toplanacak ilk Genel Merkez Genel Kurulu gündemine alınır ve genel merkez Genel Kurulunda görüşülerek kesin karara bağlanır. (Değişik-12.04.2015 Tarihli Genel Kurul)

HUKUK BİLGELERİ HEYETİ

MADDE 32:

Türk hukukuna ve Enstitü çalışmalarına katkıda bulunanlar arasından Hukuk Bilgeleri Heyeti oluşturur. Heyette görev yapacak olanlar Genel Merkez Yönetim Kurulunun veya genel kurula katılanların 1/5’inin teklifi üzerine Genel Merkez Genel Kurulu tarafından seçilirler. Genel kurul bu hususta yönetim kuruluna yetki verebilir.

Bu heyete seçilenler kendi aralarında bir başkan seçerler. Heyetin çalışma şekil ve şartları çıkartılacak bir yönetmelikle belirlenir.

HUKUK KOMİSYONLARI HEYETİ

MADDE 33:

Enstitü amaçlarını gerçekleştirmek için Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından Hukuk Komisyonları Heyetleri oluşturulur. Komisyonlarda görev yapacak kişiler Genel Merkez Yönetim Kurulu’ nun veya genel kurula katılanların 1/5’inin teklifi Üzerine Genel Merkez Genel Kurulu tarafından seçilir. Genel Merkez Genel Kurulu bu hususta Genel Merkez Yönetim Kuruluna yetki verebilir. Heyetin çalışma şekil ve şartlan çıkartılacak yönetmelikle belirlenir.

İSTİŞARE HEYETİ

MADDE 34:

Enstitü amaçlarını gerçekleştirmek üzere istişare heyeti oluşturulabilir. Heyette görev alacaklar Genel Merkez Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Merkez Genel Kurulunca seçilir. Genel Merkez Genel Kurulu istişare heyeti oluşturmada Genel Merkez Yönetim Kuruluna yetki verebilir.

İstişare Heyetinin üye sayısı Genel Merkez Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurul kararı ile tespit edilir. İstişare Heyetinin başkanı Türk Hukuk Enstitüsü Genel Başkanıdır. Seçilen üyeler ilk toplantısında kendi aralarından bir başkan vekili seçerler.

Heyetin çalışma şekil ve şartları Türk Hukuk Enstitüsü Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından çıkartılacak yönetmelikle belirlenir. 

ŞUBELER

 ŞUBE AÇMA

MADDE 35:

Enstitü gerekli görülen il ve ilçelerde şube açabilir. Şube açmak için en az üç kişinin Genel Merkez Yönetim Kuruluna yazılı başvurması zorunludur.

Bu amaçla Genel Merkez Yönetim Kurulu’nca yetki verilen kişiler tarafından şubenin açılacağı en büyük mülki amirliğe yazılı müracaat yapılır. Bu yazıda kurucuların adı, soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, meslek ve sanatı, ikametgâhı ve tabiiyeti ile şube merkez adresinin bildirilmesi ve yazıya Türk Hukuk Enstitüsü Derneği Tüzüğünden iki örnek ile yetki belgelerinin eklenmesi zorunludur. Şube açma yetkisinin verildiği tarihten itibaren 6 ay içinde Şube Genel Kurulu organlarını seçmek üzere toplanır.

ŞUBE GENEL KURULU

MADDE 36:

Şube Genel Kurulu şubeye kayıtlı üyelerden teşekkül eder. (Değişik-12.04.2015 Tarihli Genel Kurul)

Her şubede Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Şube Genel Kurulu oluşturulması zorunludur.

OLAĞAN TOPLANTILAR

MADDE 37:

Şubeler kongrelerini her iki yılda bir ocak ayı içerisinde yaparlar. Şube Yönetim Kurulu Dernek Tüzüğü’ne göre Şube Genel Kurulu’na katılacak üyelerin listesini düzenler. Şube Genel Kurulu’na katılacak üyeler en az 15 gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazeteyle ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün ve saatte yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı  ile ikinci toplantı arasındaki zaman bir haftadan az olamaz.

Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepler de belirtilmek suretiyle, toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. İkinci toplantının, geri bırakma tarihinden en geç 6 ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağırılır.

Şube Genel Kurulu bir defadan fazla geri bırakılmaz. Şube Genel Kurulu’nun toplantısına ait ilan gazete ile yapılabileceği gibi mahalli imkân ve araçlardan yararlanmak suretiyle de yapılabilir. Şube Genel Kurul olağan toplantılarını, Genel Merkez Kurulu toplantısından en az 2 ay önce bitirmek ve genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve genel merkezlerine bildirmek zorundadır.

GÜNDEM

MADDE 38:

Şube Genel Kurulunda ancak gündemdeki konular görüşülebilir Ayrıca şube üyelerinin 1/10’unun yazılı olarak istediği hususlar gündeme alınır.

OLAĞANÜSTÜ TOPLANTILAR

MADDE 39:

Şube kayıtlı üyelerinin 1/5’inin yazılı isteği veya Şube Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde Şube Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Olağanüstü toplantı kararı Şube Denetim Kurulunun göstereceği lüzum üzerine verilebilir. (Değişik-12.04.2015 Tarihli Genel Kurul)

Olağanüstü toplantılarda olağan toplantılarla ilgili esaslar uygulanır.

BAŞKANLIK DİVANI

MADDE 40:

Şube Genel Kurulu görüşmelerini idare etmek üzere bir başkan, bir başkan vekili ve iki kâtip seçilir. Görüşme tutanakları ve kararlar Başkanlık Divanınca hazırlanır ve imzalanır. (Değişik-12.04.2015 Tarihli Genel Kurul)

ŞUBE GENEL KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 41:

Şube Genel Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Şube Yönetim ve Denetim Kurulları tarafından sunulacak çalışma hesap ve defterlerini müzakere etmek ve uygun görürse Şube Yönetim Kurulunu ibra etmek,

b) Şube Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçe tasarısını kabul etmek,

c) Şube Yönetim Kurulu için beş asil ve beş yedek, Şube Denetim Kurulu için üç asil ve üç yedek, Şube Disiplin Kurulu için üç asil iki yedek üye seçmek,

d) Genel Merkeze yapılacak teklifleri kararlaştırmak,

e) Şubenin feshine karar vermek.

 BİLDİRİM

MADDE 42:

Şube Genel Kurul toplantına ait tutanağın bir örneği, toplantıdan sonra yedi gün içinde Genel Merkeze gönderilir. Tutanağın aslı şubedeki genel kurul dosyasında saklanır. Genel kurul toplantısında derneğin yönetim kurulu ve denetim kurulu ile diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeler 30 gün içinde şubenin bulunduğu yerdeki mülkî idare amirliğine bildirilir. Dernek organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikler de aynı usule tâbidir.

ŞUBE YÖNETİM KURULU

MADDE 43:

(Değişik- 21.04.2013 Tarihli Genel Kurul) Şube Yönetim Kurulu Şube Genel Kurulu tarafından 2 yıllığına seçilir ve üye sayısı şube üye sayısına bağlı olarak;

50 üyeye kadar 5;

51 ila 100 üyeye kadar 7;

101 ila 200 üyeye kadar 9;

201 ve üstünde üyesi bulunan şubelerde 11 üyeden oluşur.

ŞUBE YÖNETİM KURLUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 44:

Şube Yönetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Dernek Tüzüğüne, çalışma programına ve Genel Merkez tarafından gönderilecek yönetmelik ve tamimlere göre şube çalışmalarını düzenler

b) Şube gelirini artırmak için gerekli tedbirleri alır.

c) Şubeye ait işlerin düzenlenmesi ve yönetim için en az 15 günde bir toplanır. Bu toplantıları izinsiz ve özürsüz olarak üst üste 3 defa katılmayan üyeler ile 3 aydan fazla devam eden üyeleri şube yönetim kurulundaki görevlerinden ayrılmış sayılır ve yerlerine oy sırası ile yedek üye çağırılır.

d) Genel Merkez her üç ayda bir, şube çalışmaları hakkında bilgi veren bir rapor göndermek,

e) Şube Genel Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak,

f) Çalışma döneminin sonunda hazırlayacağı çalışma ve kesin hesap raporları ile gelecek çalışma dönemi için hazırlanacak bütçeyi Şube Genel Kuruluna sunmak,

g) Şubenin faaliyetleri için lüzumlu veya ikametgâh olarak kullanılacak taşınmaz malların satın alınmasına, aynı hak tesisine karar vermek.

ŞUBE BAŞKANI

MADDE 45:

Şube Başkanı Şubeyi temsil eder. Şube yönetim kuruluna başkanlık eder. Yönetim kurulunun kesinleşmiş kararlarını, genel merkez tamim ve emirlerinin uygulanmasını sağlar. Denetim Kurulu kararlarının gereğini yapar.

 ŞUBE SEKRETERİ

MADDE 46:

Sekreter şubenin yazı ve üye işlerine bakar, gereğinde başkana vekillik eder. Şube Yönetim Kurulu defter ile gelen giden yazılara ait defterleri, üye kayıtlarına ve yazı işlerine ait diğer işleri düzenler.

ŞUBE MUHASİBİ

MADDE 47:

Muhasip, Gene! Merkezin hazırlayacağı yönetmeliğe uygun olarak şubenin para ve hesap işlerini yürütür. Bunlarla ilgili defter, dosyaları, demirbaş kayıtlarını tutar.

ŞUBE DENETİM KURULU

MADDE 48:

Şube Genel Kurulu tarafından seçilen 3 kişi Şube Denetleme Kurulunu meydana getirir. Bu kurul kendi içinden birini başkan seçer.

Şube Denetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır.

a) Şube Yönetim Kurulunun, şubede çalıştırılan memurların hesaplarla ilgili işlerini en az 6 ayda bir defa denetlemek ve tüzük, yönetmelikler ve genel hükümler dışında göreceği hususlar hakkında uyarmalarda bulunmak üzere hazırlayacağı raporları Şube Başkanlığına vermek,

b) Şube Yönetim Kurulunun hesaplarında bir yolsuzluk tespit ettiği taktirde genel merkez yönetim kuruluna başvurmak,

c) Çalışma dönemi sonunda denetlemeleri ile ilgili raporu Şube Genel Kuruluna sunmak.

ŞUBE DİSİPLİN KURULU

MADDE 49:

Şube Genel Kurulunca seçilen 3 kişi disiplin kurulunu meydana getirir. Bunlar aralarından birini başkan seçer. Disiplin kurulu çalışmalarını genel hükümlere göre ayarlar.

ORTAK HÜKÜMLER

CEZALAR

MADDE 50:

Genel Merkez Disiplin Kurulu ve Şube Disiplin Kurulu üyeleri hakkında hareketlerinin mahiyetine göre “uyarma” “kınama” veya “üyelikten çıkarma” kararlarının uygulanması için yönetim kuruluna teklifte bulunurlar.

Uyarma; Üyeye yanlış hareketlerinin düzeltilmesi için yapılan hatırlatmalardır.

Kınama; Üyeye yanlış hareketlerinden dolayı verilen ihtardır.

Üyelikten çıkarma; üyenin muvakkaten veya bir daha kabul edilmemek üzere dernekle ilişkilerinin kesilmesidir

Üyelikten çıkarma kararlarını gerektiren haller şunlardır.

a) Şeref kırıcı bir suçtan mahkûm olmak,

b) Derneğin gaye ve prensiplerine aykırı hareket ettiği sabit olmak,

c) Derneğe giriş şartını taşımadığı sonradan anlaşılmak,

d) Derneğe girerken hüviyetini gizlediği sabit olmak,

e) Özürsüz olarak 3 yıl müddetle aidatı ödememek,

f) Tüzüğe aykırı fikir taşıyan veya her ne sebeple olursa olsun Dernek aleyhinde faaliyette bulunanlarla işbirliği yapmak,

g) Değişik zamanlarda türlü sebeplerle üç uyarma kararı almak.

Üyelikten çıkarma kararı bütün Dernek Teşkilatı’na duyurulur.

İTİRAZ HAKKI

MADDE 51:

Şube Disiplin Kurulu’nun teklifi üzerine Şube Yönetim Kurulu tarafından verilecek karara karşı, tebliği tarihinden itibaren (Değişik- 21.04.2013 Tarihli Genel Kurul)(…)[1] Şube Genel Kuruluna müracaat edilmek suretiyle itiraz edilebilir. Bu sürenin geçirilmesi veya kararının tasdik edilmesi halinde hüküm kesinleşir.

MALİ HÜKÜMLER

GENEL MERKEZ GELİRLERİ

MADDE 52:

Genel merkez gelirleri,

a) Şubenin aidat gelirlerinin %20’si nispetinde gönderilecek yıllık aidat,

b) Bağış ve yardımlar tertip edilecek piyango ve toplantıların gelirleri,

c) Gayeye Uygun çalışmalardan sağlanacak gelirler,

d) (Değişik- 21.04.2013 Tarihli Genel Kurul) Giriş aidatı 20 TL, yıllık aidat 60 TL’dir.

KASADA BULUNDURULACAK PARA MİKTARI

MADDE 53:

Genel Merkez ve şubelerin dernek kasasında bulunduracakları para miktarı ihtiyaçlar dikkate alınarak yönetim kurulunca belirlenecek miktar kadardır. Bu miktarı aşan paralar merkez ve şubelerin açtıracakları banka hesaplarına yatırılır. (Değişik-12.04.2015 Tarihli Genel Kurul)

BANKADAN PARA ÇEKME YETKİSİ

MADDE 54:

Genel merkezin bankalardaki hesaplarından Genel Başkan veya vekili ile Genel Muhasip veya vekilinin, şubelerin bankalardaki hesaplarından ise Şube Başkanı, Şube Sekreteri veya Muhasibin iki imzası ile para çekebilir. Genel Merkez Yönetim Kurulu veya Şube yönetim kurulu muhasibe tek başına para çekme yetkisi verebilir.

BORÇLANMA YETKİSİ

MADDE 55:

Türk Hukuk Enstitüsünün amaçlarını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulması halinde Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı ile bankalardan, kredi kuruluşlarından yada sair kişilerden borç alınabilir.

Türk Hukuk Enstitüsü Şubelerinin borçlanma yapabilmeleri Genel Merkez Yönetim Kurulunun onayına bağlıdır.

DERNEĞİN FESHİ

MADDE 56:

Derneğin feshi genel hükümlere bağlıdır. Bu fesih şubeleri de içine almak üzere bütün dernek teşkilatına şamildir. Derneğin kendi kendini feshe karar verebilmesi için, fesih konusunu görüşüleceği Genel Merkez Genel Kurulu üyesinin 2/3 çoğunlukla katılmış olmaları gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk bulunmazsa toplantı geri bırakılır. (Değişik-12.04.2015 Tarihli Genel Kurul) Ancak fesih kararının toplantıya katılanların 2/3 çoğunluğu ile verilmesi şarttır. (Değişik- 21.04.2013 Tarihli Genel Kurul) İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz

DERNEĞİN MALLARININ DURUMU

MADDE 57:

Derneğin herhangi bir şekilde feshi halinde Dernek mallarını akıbeti, fesih kararını veren Genel Kurul tarafından tayin edilir.

İLGİLİ MAKAMA BİLDİRME

MADDE 58:

Derneğin feshine karar verildiği taktirde durum para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından yedi gün içinde bir yazı ile mahalli  mülki idare amirliğine bildirilir.

ŞUBELERİN FESHİ

MADDE 59:

Türk Hukuk Enstitüsü Derneği Şubeleri iki şekilde feshedilir.

a) Şube Genel kurullarını vereceği fesih kararı ile fesih konusunu görüşüleceği Şube Genel Kurulu Toplantısına Şube üyelerinin 2/3’nin katılmış olması gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa toplantı geri bırakılır. (Değişik-12.04.2015 Tarihli Genel Kurul) Ancak fesih kararı için toplantıya katılan üyelerin 2/3 çoğunun bu yolda rey vermiş olmaları şarttır. (Değişik- 21.04.2013 Tarihli Genel Kurul) İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz

b) 18. Maddenin J fıkrası gereğince Genel Merkez Genel Kurulu tarafından verilecek fesih kararı ile.

İLGİLİLERE BİLDİRMEK

MADDE 60:

Şubenin feshine Şube Genel Kurulu tarafında karar verildiği takdirde bu karar 5 gün içinde şubenin bulunduğu yerdeki en büyük mülki amir ve Genel Merkeze bildirilir.

Kararı Genel Merkez Genel Kurulu vermiş ise, Genel Merkez Yönetim Kurulu durumu aynı süre içerisinde mahalli resmi makama o sırada şube organlarında görevli bulunanlara bildirilmesi gerekir.

ŞUBE MALLARININ DURUMU

MADDE 61:

Feshedilen şube malları ve parası genel merkeze intikal eder. 

TÜZÜKTE HÜKÜM BULUNMAYAN HUSUSLAR

MADDE 62:

Tüzükte hüküm bulunmayan hususlar hakkında Dernekler Kanunu hükümleri ile genel hükümler uygulanır.

MADDE 63: (Değişik- 21.04.2013 Tarihli Genel Kurul)

Derneğin iç denetimi, Genel Kurul, Yönetim Kurulu ya da Denetim kurulu tarafından yapılır.

Denetim Kurulu; derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürülebileceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip-göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim Kurulu Üyelerinin istemi üzerine her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.